ΣΕΓΕ ΑΒΕΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2018

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σημ.

31/12/2018

31/12/2017

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

 

 

 

Ενσώματα πάγια

 6.1

 

 

Ακίνητα

269.404,39

289.815,26

Μηχανολογικός εξοπλισμός

21.547,56

24.906,17

Λοιπός εξοπλισμός

87.656,81

112.026,88

Σύνολο

 

378.608,76

426.748,31

 

 

 

 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

 

 

 

Δάνεια και απαιτήσεις

 

5.567,28

5.567,28

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

7.1.1 

700,06

13.500,00

Σύνολο

 

6.267,34

19.067,28

 

 

 

 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων

 

384.876,10

445.815,59

 

 

 

 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

 

 

 

Αποθέματα

 

 

 

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα

 

709.775,35

710.801,06

Εμπορεύματα

 

361.767,97

338.972,18

Πρώτες ύλες και υλικά

 

441.028,58

578.957,75

Προκαταβολές για αποθέματα

 

15.105,71

-

Σύνολο

 

1.527.677,61

1.628.730,99

 

 

 

 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

 

 

 

Εμπορικές απαιτήσεις

7.1.1

3.335.444,81

3.118.208,94

Λοιπές απαιτήσεις

7.1.2

22.897,50

6.978,64

Προπληρωμένα έξοδα

 

932,23

1.894,00

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

7.1.3

859.896,64

908.743,32

Σύνολο

 

4.219.171,18

4.035.824,90

 

 

 

 

Σύνολο κυκλοφορούντων

 

5.746.848,79

5.664.555,89

 

 

 

 

Σύνολο ενεργητικού

 

6.131.724,89

6.110.371,48

 

 


 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Σημ.

31/12/2018

31/12/2017

Καθαρή θέση

 

 

 

Καταβλημένα κεφάλαια

 

 

 

Κεφάλαιο

 

409.000,00

409.000,00

Σύνολο

 

409.000,00

409.000,00

 

 

 

 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

 

 

 

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού

 

1.783.814,54

1.783.814,54

Αποτελέσματα εις νέο

 

2.684.406,39

2.494.164,75

 

 

 

 

Σύνολο

 

4.468.220,93

4.277.979,29

 

 

 

 

Σύνολο καθαρής θέσης

 

4.877.220,93

4.686.979,29

 

 

 

 

Προβλέψεις

 

 

 

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

8.1

13.598,35

13.598,35

Σύνολο

 

13.598,35

13.598,35

Υποχρεώσεις

 

 

 

 

 

 

 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

 

 

Κρατικές επιχορηγήσεις

9.1.1

9.696,55

14.155,07

Σύνολο

 

9.696,55

14.155,07

 

 

 

 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

 

 

 

 

 

 

Βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια

 

-

-

Εμπορικές υποχρεώσεις

9.2.1

595.715,16

643.882,29

Φόρος εισοδήματος

 

-

609,10

Λοιποί φόροι και τέλη

 

54.188,91

50.107,75

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

 

47.138,84

45.620,74

Λοιπές υποχρεώσεις

9.2.2

525.805,45

651.635,89

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

 

8.360,70

3.783,00

Σύνολο

 

1.231.209,06

1.395.638,77

 

 

 

 

Σύνολο υποχρεώσεων

 

1.240.905,61

1.409.793,84

 

 

 

 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

 

6.131.724,89

6.110.371,48

 

 

 


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 

 

Σημ.

31/12/2018

31/12/2017

 

 11

 

 

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

5.038.387,65

4.406.731,06

Κόστος πωλήσεων

-3.919.719,90

-3.385.687,96

Μικτό αποτέλεσμα

 

1.118.667,75

1.021.043,10

 

 

 

 

Λοιπά συνήθη έσοδα

8.000

4.000,00

Έξοδα διάθεσης

-532.720,66

-461.874,63

Έξοδα διοίκησης

-330.228,84

-290.474,36

Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων

0,00

1.259,99

Λοιπά έσοδα και κέρδη

11.798,91

28.230,34

Λοιπά έξοδα και ζημίες

-7.827,48

-4.979,25

Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων

 

267.689,68

297.205,19

 

 

 

 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα

7.204,74

8.528,00

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

-5.704,31

-6.298,27

Αποτέλεσμα προ φόρων

 

269.190,11

299.434,92

 

 

 

 

Φόροι εισοδήματος

 

-78.948,47

-87.678,00

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

 

190.241,64

211.756,92