ΣΕΓΕ ΑΒΕΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σημ.

31/12/2016

31/12/2015

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία

 

 

 

Ενσώματα πάγια

 

 

 

Ακίνητα

6.1

311.637,35

336.326,97

Μηχανολογικός εξοπλισμός

6.1

26.612,25

28.345,60

Λοιπός εξοπλισμός

6.1

116.176,86

105.788,33

Σύνολο

 

454.426,46

470.460,90

 

 

 

 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

 

 

 

Λοιπά

 

5.567,28

5.567,28

Σύνολο

 

5.567,28

5.567,28

Σύνολο μη κυκλοφορούντων

 

459.993,74

476.028,18

 

 

 

 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

 

 

 

Αποθέματα

 

 

 

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα

 

710.212,48

814.268,96

Εμπορεύματα

 

294.190,62

356.115,47

Πρώτες ύλες και υλικά

 

383.612,57

495.767,60

Προκαταβολές για κυκλοφορούντα στοιχεία και υπηρεσίες

 

5.823,12

1.176,44

Σύνολο

 

1.393.838,79

1.667.328,47

 

 

 

 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία

 

 

 

Εμπορικές απαιτήσεις

7.1.1

2.688.705,82

2.306.887,24

Λοιπές απαιτήσεις

7.1.2

43.393,01

6.819,00

Προπληρωμένα έξοδα

 

6.381,79

6.703,44

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

7.1.3

1.135.923,47

1.368.758,32

Σύνολο

 

3.874.404,09

3.689.168,00

 

 

 

 

Σύνολο κυκλοφορούντων

 

5.268.242,88

5.356.496,47

 

 

 

 

Σύνολο ενεργητικού

 

5.728.236,62

5.832.524,65

 

 


ΣΕΓΕ ΑΒΕΕ

 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Σημ.

31/12/2016

31/12/2015

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

 

 

 

Καταβλημένα κεφάλαια

 

 

 

Κεφάλαιο

 

409.000,00

409.000,00

Σύνολο

 

409.000,00

409.000,00

 

 

 

 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

 

 

 

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού

 

392.538,48

392.538,48

Αφορολόγητα αποθεματικά

 

1.391.276,06

1.391.276,06

Αποτελέσματα εις νέο

 

2.282.407,83

2.971.222,41

Σύνολο

 

4.066.222,37

4.755.036,95

 

 

 

 

Σύνολο καθαρής θέσης

 

4.475.222,37

5.164.036,95

 

 

 

 

Προβλέψεις

 

 

 

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

8.1

13.598,35

13.598,35

Σύνολο

 

13.598,35

13.598,35

 

 

 

 

Υποχρεώσεις

 

 

 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

 

 

Κρατικές επιχορηγήσεις

9.1.1

18.613,59

23.072,11

Σύνολο

 

18.613,59

23.072,11

 

 

 

 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

 

 

Βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια

 

600,24

600,08

Εμπορικές υποχρεώσεις

9.2.1

278.729,16

455.390,55

Φόρος εισοδήματος

 

0,00

3.179,33

Λοιποί φόροι και τέλη

 

64.309,71

49.960,50

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

 

46.664,95

46.576,70

Λοιπές υποχρεώσεις

9.2.2

827.591,90

71.323,66

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

 

2.906,35

4.786,42

Σύνολο

 

1.220.802,31

631.817,24

 

 

 

 

Σύνολο υποχρεώσεων

 

1.239.415,90

654.889,35

 

 

 

 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

 

5.728.236,62

5.832.524,65

 

 

 


ΣΕΓΕ ΑΒΕΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 

 

Σημ.

31/12/2016

31/12/2015

 

 

 

 

Κύκλος εργασιών

10

4.470.249,17

4.478.928,47

Κόστος πωλήσεων

10

-3.299.306,30

-3.211.468,18

Μικτό αποτέλεσμα

 

1.170.942,87

1.267.460,29

Άλλα έσοδα

10

0,00

2.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

 

1.170.942,87

1.269.460,29

 

 

 

 

Έξοδα διάθεσης

10

-526.388,34

-495.560,95

Έξοδα διοίκησης

10

-357.707,45

-330.541,43

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)

10

-5.793,19

-51.942,41

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων

10

4.699,98

0,02

Άλλα έξοδα και ζημιές

10

-2.986,92

-17.363,61

Άλλα έσοδα και κέρδη

10

11.857,56

10.966,60

Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων

 

294.624,51

385.018,51

 

 

 

 

Πιστωτικοί τόκοι

10

9.556,64

18.924,62

Χρεωστικοί τόκοι

10

-5.773,77

-8.163,65

Αποτέλεσμα προ φόρων

 

298.407,38

395.779,48

 

 

 

 

Φόροι εισοδήματος

 

-87.221,96

-112.894,98

 

 

 

 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

 

211.185,42

282.884,50