Σ.Ε.Γ.Ε.- Ισολογισμός 2015

Σ.Ε.Γ.Ε. - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία        ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ      
Ενσώματα πάγια        Καταβλημένα κεφάλαια      
Ακίνητα 6.1 336.326,97 361.970,35 Κεφάλαιο   409.000,00 409.000,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 28.345,60 18.183,60 Σύνολο   409.000,00 409.000,00
Λοιπός εξοπλισμός 6.1 105.788,33 40.295,76        
Σύνολο   470.460,90 420.449,71 Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο      
        Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού   1.783.814,54 1.783.814,54
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία       Αποτελέσματα εις νέο   2.971.222,41 2.938.337,91
Λοιπά   5.567,28 4.971,76 Σύνολο   4.755.036,95 4.722.152,45
Σύνολο   5.567,28 4.971,76        
Σύνολο μη κυκλοφορούντων   476.028,18 425.421,47 Σύνολο καθαρής θέσης   5.164.036,95 5.131.152,45
               
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       Προβλέψεις      
Αποθέματα       Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 8.1 13.598,35 13.598,35
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα   814.268,96 678.055,27 Σύνολο   13.598,35 13.598,35
Εμπορεύματα   356.115,47 446.042,29        
Πρώτες ύλες και υλικά   495.767,60 525.956,31 Υποχρεώσεις      
Προκαταβολές για κυκλοφορούντα στοιχεία και υπηρεσίες   1.176,44 963,47 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις      
Σύνολο   1.667.328,47 1.651.017,34 Κρατικές επιχορηγήσεις 9.1.1 23.072,11 27.530,63
        Σύνολο   23.072,11 27.530,63
Χρηματοοικονομικά στοιχεία              
Εμπορικές απαιτήσεις 7.1.1 2.306.887,24 2.662.818,17 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις      
Λοιπές απαιτήσεις 7.1.2 6.819,00 6.743,50 Βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια   600,08 1.072,39
Προπληρωμένα έξοδα   6.703,44 6.857,86 Εμπορικές υποχρεώσεις 9.2.1 455.390,55 823.892,10
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  7.1.3 1.368.758,32 1.412.363,07 Φόρος εισοδήματος   3.179,33 45.600,31
Σύνολο   3.689.168,00 4.088.782,60 Λοιποί φόροι και τέλη    49.960,50 27.486,27
        Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης   46.576,70 46.637,87
Σύνολο κυκλοφορούντων   5.356.496,47 5.739.799,94 Λοιπές υποχρεώσεις 9.2.2 71.323,66 44.034,01
        Έξοδα χρήσεως δουλευμένα   4.786,42 4.217,03
Σύνολο ενεργητικού    5.832.524,65 6.165.221,41 Σύνολο   631.817,24 992.939,98
       
Σύνολο υποχρεώσεων   654.889,35 1.020.470,61
       
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων   5.832.524,65 6.165.221,41
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
  Σημ. 31/12/2015 31/12/2014
       
Κύκλος εργασιών 10 4.478.928,47 5.504.148,03
Κόστος πωλήσεων 10 -3.211.468,18 -4.041.374,56
Μικτό αποτέλεσμα   1.267.460,29 1.462.773,47
Άλλα έσοδα  10 2.000,00 2.000,00
ΣΥΝΟΛΟ   1.269.460,29 1.464.773,47
       
Έξοδα διάθεσης 10 -495.560,95 -480.043,54
Έξοδα διοίκησης 10 -330.541,43 -397.238,14
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) 10 -51.942,41 -85.070,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων 10 0,02 0
Άλλα έξοδα και ζημιές  10 -17.363,61 -9.326,57
Άλλα έσοδα και κέρδη 10 10.966,60 9.091,72
Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων   385.018,51 502.186,94
       
Πιστωτικοί τόκοι 10 18.924,62 44.440,42
Χρεωστικοί τόκοι 10 -8.163,65 -11.488,83
Αποτέλεσμα προ φόρων   395.779,48 535.138,53
       
Φόροι εισοδήματος   -112.894,98 -140.193,70
       
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους   282.884,50 394.944,83