Σ.Ε.Γ.Ε.- Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Β.Ε.Ε. (Σ.Ε.Γ.Ε. ΑΒΕΕ)
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 -23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014- 31 ΔEΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
Γ.Ε.ΜΗ. 83425702000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε 23632/01ΑΤ/Β/91/1368  
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ
  ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
  ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  
 ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις      Ι. Μετοχικό κεφάλαιο  
  1.Γήπεδα-Οικόπεδα 145.498,93 0,00 145.498,93 145.498,93 0,00 145.498,93     (100.000 μετοχές Χ 4,09 € εκάστη)  
  3.Κτίρια και τεχνικά έργα 2.961.209,22 2.744.737,80 216.471,42 2.961.209,22 2.684.140,82 277.068,40      1.Καταβλημένο 409.000,00 409.000,00
  4.Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις      ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής  
    και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 505.984,69 487.801,09 18.183,60 489.413,69 483.432,21 5.981,48       Επιχορηγήσεις επενδύσεων  
  5.Μεταφορικά μέσα 405.263,66 371.752,47 33.511,19 405.263,66 356.898,60 48.365,06      3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων                     
  6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 270.004,28 263.219,71 6.784,57 260.539,22 255.930,22 4.609,00       πάγιου ενεργητικού 27.530,63 31.989,15
  Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 4.287.960,78 3.867.511,07 420.449,71 4.261.924,72 3.780.401,85 481.522,87      ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια  
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες      1.Τακτικό αποθεματικό 381.750,00 381.750,00
     χρηματοοικονομικές απαιτήσεις      4. Έκτακτα αποθεματικά 10.788,48 10.788,48
 7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 4.971,76 4.971,76      5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών          
   Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 425.421,47 486.494,63         διατάξεων νόμων 1.391.276,06 1.391.276,06
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.783.814,54 1.783.814,54
 Ι.Αποθέματα      V.Αποτελέσματα εις νέο  
  1.Εμπορεύματα 446.042,29 499.408,72      Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 2.688.337,91 2.543.393,08
  2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή-  Υποπροϊοντα και υπολείμματα 678.055,27 573.480,78        Σύνολο ίδιων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)     4.908.683,08 4.768.196,77
  4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες- Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά        Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ  
    και είδη συσκευασίας 525.956,31 588.851,65       1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού  
  5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 963,47 7.914,66       λόγω εξόδου από την υπηρεσία          13.598,35 13.598,35
  1.651.017,34 1.669.655,81      Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
 ΙΙ.Απαιτήσεις      ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  
1.Πελάτες 658.565,53 662.409,73      1.Προμηθευτές 399.465,86 199.247,02
2.Γραμμάτια εισπρακτέα      2.Γραμμάτια πληρωτέα 201.488,34 152.868,00
 Στο χαρτοφυλάκιο 29.319,05 25.033,05      2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες) 222.937,90 128.593,58
 Στις τράπεζες για είσπραξη 88.941,07 118.260,12 88.821,24 113.854,29      3.Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρεώσεων 1.072,39 1.228,94
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) 1.874.804,57 1.784.325,93      4.Προκαταβολές πελατών 12.431,55 12.462,33
10.Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες      5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 154.908,93 169.792,92
 και χρεώστες 96.257,95 0,00      6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί 46.637,87 50.228,91
 Μέιον : Προβλέψεις 85.070,00 11.187,95 0,00 0,00     10.Μερίσματα πληρωτέα 263.273,51 307.833,51
11.Χρεώστες διάφοροι 88.565,85 73.116,91     11.Πιστωτές διάφοροι 18.328,95 950.059,79
  2.751.384,02 2.633.706,86     Σύνολο υποχρεώσεων(ΓΙΙ) 1.320.545,30 1.972.315,00
ΙV.Διαθέσιμα  
1.Ταμείο 41.512,19 7.072,24  
3.Kαταθέσεις όψεως & προθεσμίας 1.370.850,88 1.955.330,54  
  1.412.363,07 1.962.402,78  
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) 5.814.764,43 6.265.765,45  
E.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ        Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  
 1.Έξοδα επομένων χρήσεων 6.857,86 6.090,09      2.Έξοδα χρήσεως δουλεuμένα 4.217,03 4.240,05
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 6.247.043,76 6.758.350,17      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 6.247.043,76 6.758.350,17
   
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ  
1. Αλλότρια περιουσιακα στοιχεία 0,00 6.255,01 1.Δικαιούχοι αλλότριων περουσιακών στοιχείων 0,00 6.255,01
Σημειώσεις : 1) H τελευταία αναπροσαρμογή των παγίων έγινε στη χρήση 2008 με βάση τον 2065/92      
   
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ    ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)  
                               ΠOΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ/ΝΗΣ
    ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως    Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως 535.138,53 337.741,64
 Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 5.504.148,03 4.385.307,14   (+):Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων 2.543.393,08 2.602.452,41
Μείον:Κόστος πωλήσεων 4.041.374,56 3.229.326,68 3.078.531,61 2.940.194,05
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 1.462.773,47 1.155.980,46    Μείον:1.Φόρος εισοδήματος 140.193,70 90.990,03
ΠΛΕΟΝ: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 2.000,00 2.000,00             2. Λοιποί μη ενσ/νοι στο λειτουργικό   
ΣΥΝΟΛΟ 1.464.773,47 1.157.980,46                κόστος φόροι 0,00 5.810,94
ΜΕΙΟΝ:1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 397.238,14 383.016,25    Κέρδη προς διάθεση 2.938.337,91 2.843.393,08
           3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 480.043,54 877.281,68 486.329,41 869.345,66  
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλ/σεως 587.491,79 288.634,80  
ΠΛΕΟΝ : 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα 44.440,42 56.867,27   Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:  
Μείον:    3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 11.488,83 32.951,59 9.867,72 46.999,55     2. Πρώτο μέρισμα 250.000,00 300.000,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως  620.443,38 335.634,35     8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο 2.688.337,91 2.543.393,08
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ:Έκτακτα αποτελέσματα 2.938.337,91 2.843.393,08
  1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα            9.091,72 11.852,19  
  2.'Εκτακτα κέρδη                                                             0,00 9.091,72 49,99 11.902,18  
  Μείον:  
 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 9.326,57 9.794,89  
 4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 85.070,00 94.396,57 -85.304,85 0,00 9.794,89 2.107,29  
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) 535.138,53 337.741,64
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 87.109,22 94.547,44  
          Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες  
                    στο λειτουργικό κόστος 87.109,22 0,00 94.547,44 0,00  
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 535.138,53 337.741,64  
  Αθήνα,  30 Απριλίου 2015  
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.              Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
   
   
ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ              ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΒΑΝΗΣ
ΑΔΤ Ξ397938 ΑΔΤ Ν242621              ΑΔΤ Λ694499
   
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ.Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας <<ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΒΕΕ>> 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Αθήνα, 26 Μαϊου 2015
     Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
   
Θεόδωρος Β. Κουτσουλέντης
  Αρ Μ. ΣΟΕΛ 11081  
  Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε  
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
          Aρ Μ. ΣΟΕΛ 125