Σ.Ε.Γ.Ε.- Ισολογισμός 2013

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Β.Ε.Ε. (Σ.Ε.Γ.Ε. ΑΒΕΕ)  
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 -22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013- 31 ΔEΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)  
Γ.Ε.ΜΗ. 83425702000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε 23632/01ΑΤ/Β/91/1368  
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ  
  ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ  
  ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 ΧΡΗΣΕΩΣ 2012  
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  
 ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις      Ι. Μετοχικό κεφάλαιο  
  1.Γήπεδα-Οικόπεδα 145.498,93 0,00 145.498,93 145.498,93 0,00 145.498,93     (100.000 μετοχές Χ 4,09 € εκάστη)  
  3.Κτίρια και τεχνικά έργα 2.961.209,22 2.684.140,82 277.068,40 2.961.209,22 2.604.060,55 357.148,67      1.Καταβλημένο 409.000,00 1.145.200,00  
  4.Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις        ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής  
    και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 489.413,69 483.432,21 5.981,48 486.045,69 479.945,93 6.099,76       Επιχορηγήσεις επενδύσεων  
  5.Μεταφορικά μέσα 405.263,66 356.898,60 48.365,06 427.021,49 369.275,26 57.746,23      3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων                     
  6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 260.539,22 255.930,22 4.609,00 260.539,22 254.330,49 6.208,73       πάγιου ενεργητικού 31.989,15 36.447,67  
  Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 4.261.924,72 3.780.401,85 481.522,87 4.280.314,55 3.707.612,23 572.702,32      ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια  
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες      1.Τακτικό αποθεματικό 381.750,00 381.750,00  
     χρηματοοικονομικές απαιτήσεις      4. Έκτακτα αποθεματικά 10.788,48 10.788,48  
 7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 4.971,76 4.971,76      5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών          
   Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 486.494,63 577.674,08         διατάξεων νόμων 1.391.276,06 1.391.276,06  
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.783.814,54 1.783.814,54  
 Ι.Αποθέματα      V.Αποτελέσματα εις νέο  
  1.Εμπορεύματα 499.408,72 618.725,09      Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 2.543.393,08 2.602.452,41  
  2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή-  Υποπροϊοντα και υπολείμματα 573.480,78 558.908,91        Σύνολο ίδιων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)     4.768.196,77 5.567.914,62  
  4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες- Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά        Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ  
    και είδη συσκευασίας 588.851,65 700.398,82       1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού  
  5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 7.914,66 6.939,90       λόγω εξόδου από την υπηρεσία          13.598,35 13.598,35  
  1.669.655,81 1.884.972,72       2.Λοιπές προβλέψεις  0,00 5.290,04  
 ΙΙ.Απαιτήσεις 13.598,35 18.888,39  
1.Πελάτες 662.409,73 576.138,70      Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
2.Γραμμάτια εισπρακτέα      ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  
 Στο χαρτοφυλάκιο 25.033,05 4.521,43      1.Προμηθευτές 199.247,02 191.004,65  
 Στις τράπεζες για είσπραξη 88.821,24 113.854,29 49.394,83 53.916,26      2.Γραμμάτια πληρωτέα 152.868,00 117.507,96  
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) 1.784.325,93 1.722.614,93      2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες) 128.593,58 148.127,77  
11.Χρεώστες διάφοροι 73.116,91 64.738,98      3.Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρεώσεων 1.228,94 131,70  
  2.633.706,86 2.417.408,87      4.Προκαταβολές πελατών 12.462,33 6.483,84  
ΙV.Διαθέσιμα      5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 169.792,92 34.104,67  
1.Ταμείο 7.072,24 3.254,34      6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί 50.228,91 49.481,57  
3.Kαταθέσεις όψεως & προθεσμίας 1.955.330,54 1.267.270,56     10.Μερίσματα πληρωτέα 307.833,51 7.833,51  
  1.962.402,78 1.270.524,90     11.Πιστωτές διάφοροι 950.059,79 12.596,29  
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) 6.265.765,45 5.572.906,49     Σύνολο υποχρεώσεων(ΓΙΙ) 1.972.315,00 567.271,96  
E.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ        Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  
 1.Έξοδα επομένων χρήσεων 6.090,09 5.595,00      2.Έξοδα χρήσεως δουλεuμένα 4.240,05 2.100,60  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 6.758.350,17 6.156.175,57      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 6.758.350,17 6.156.175,57  
   
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ  
1. Αλλότρια περιουσιακα στοιχεία 6.255,01 12.123,35 1.Δικαιούχοι αλλότριων περουσιακών στοιχείων 6.255,01 12.123,35  
Σημειώσεις : 1) H τελευταία αναπροσαρμογή των παγίων έγινε στη χρήση 2008 με βάση τον 2065/92      
   
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ    ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)  
                               ΠOΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ/ΝΗΣ  
    ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 ΧΡΗΣΕΩΣ 2012  
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως    Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως 337.741,64 38.490,91  
 Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 4.385.307,14 4.105.896,92   (+):Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων 2.602.452,41 2.580.421,62  
Μείον:Κόστος πωλήσεων 3.229.326,68 3.072.170,49 2.940.194,05 2.618.912,53  
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 1.155.980,46 1.033.726,43    Μείον:1.Φόρος εισοδήματος 90.990,03 11.437,18  
ΠΛΕΟΝ: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 2.000,00 516,02             2. Λοιποί μη ενσ/νοι στο λειτουργικό   
ΣΥΝΟΛΟ 1.157.980,46 1.034.242,45                κόστος φόροι 5.810,94 5.022,94  
ΜΕΙΟΝ:1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 383.016,25 589.004,51    Κέρδη προς διάθεση 2.843.393,08 2.602.452,41  
           3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 486.329,41 869.345,66 456.577,82 1.045.582,33  
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) εκμεταλ/σεως 288.634,80 -11.339,88  
ΠΛΕΟΝ : 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα 56.867,27 45.549,15     Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:  
Μείον:    3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 9.867,72 46.999,55 20.551,65 24.997,50     2. Πρώτο μέρισμα 300.000,00 0,00  
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως  335.634,35 13.657,62     8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο 2.543.393,08 2.602.452,41  
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ:Έκτακτα αποτελέσματα 2.843.393,08 2.602.452,41  
  1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα            11.852,19 28.520,47  
  2.'Εκτακτα κέρδη                                                             49,99 11.902,18 0,00 28.520,47    
  Μείον:  
 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 9.794,89 2.107,29 3.687,18 24.833,29  
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) 337.741,64 38.490,91  
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 94.547,44 50.801,20  
          Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες  
                    στο λειτουργικό κόστος 94.547,44 0,00 50.801,20 0,00  
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 337.741,64 38.490,91  
  Αθήνα,  15 Απριλίου 2014  
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.              Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
   
ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ              ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΒΑΝΗΣ  
ΑΔΤ Ξ397938 ΑΔΤ Ν242621              ΑΔΤ Λ694499  
   
   
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ.Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας <<ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΒΕΕ>> 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    Αθήνα, 27 Μαϊου 2014  
       Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  
 
 
  Δημήτριος Σκονδρογιάννης  
  Αρ Μ. ΣΟΕΛ 14671  
  Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε  
  Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.  
  μέλος της Crowe Horwath International  
  Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα  
          Aρ Μ. ΣΟΕΛ 125