Σ.Ε.Γ.Ε.- Ισολογισμός 2012

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Β.Ε.Ε. (Σ.Ε.Γ.Ε. ΑΒΕΕ)
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 -21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012- 31 ΔEΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Γ.Ε.ΜΗ. 83425702000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε 23632/01ΑΤ/Β/91/1368
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012  ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
 ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις      Ι. Μετοχικό κεφάλαιο
  1.Γήπεδα-Οικόπεδα 145.498,93 0,00 145.498,93 145.498,93 0,00 145.498,93     (280.000 μετοχές Χ 4,09 € εκάστη)
  3.Κτίρια και τεχνικά έργα 2.961.209,22 2.604.060,55 357.148,67 2.961.209,22 2.556.262,23 404.946,99      1.Καταβλημένο 1.145.200,00 1.145.200,00
  4.Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις          ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής
    και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 486.045,69 479.945,93 6.099,76 485.770,69 477.804,53 7.966,16       Επιχορηγήσεις επενδύσεων
  5.Μεταφορικά μέσα 427.021,49 369.275,26 57.746,23 404.671,49 368.690,20 35.981,29      3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων                   
  6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 260.539,22 254.330,49 6.208,73 259.633,27 254.054,07 5.579,20       πάγιου ενεργητικού 36.447,67 42.020,82
  Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 4.280.314,55 3.707.612,23 572.702,32 4.256.783,60 3.656.811,03 599.972,57 36.447,67 42.020,82
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
     χρηματοοικονομικές απαιτήσεις      ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια
 7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 4.971,76 4.787,26      1.Τακτικό αποθεματικό 381.750,00 381.750,00
   Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 577.674,08 604.759,83      4. Έκτακτα αποθεματικά 10.788,48 10.788,48
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών        
 Ι.Αποθέματα         διατάξεων νόμων 1.391.276,06 1.391.276,06
  1.Εμπορεύματα 618.725,09 632.191,31 1.783.814,54 1.783.814,54
  2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή-       V.Αποτελέσματα εις νέο
   Υποπροϊοντα και υπολείμματα 558.908,91 540.327,46      Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 2.602.452,41 2.580.421,62
  4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες-
    Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά        Σύνολο ίδιων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)     5.567.914,62 5.551.456,98
    και είδη συσκευασίας 700.398,82 605.046,21        Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
  5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 6.939,90 44.521,92       1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
1.884.972,72 1.822.086,90       λόγω εξόδου από την υπηρεσία          13.598,35 13.598,35
 ΙΙ.Απαιτήσεις       2.Λοιπές προβλέψεις  5.290,04 0,00
1.Πελάτες 576.138,70 478.448,37 18.888,39 13.598,35
2.Γραμμάτια εισπρακτέα      Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 Στο χαρτοφυλάκιο 4.521,43 6.538,33      ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
 Στις τράπεζες για είσπραξη 49.394,83 53.916,26 78.534,30 85.072,63      1.Προμηθευτές 191.004,65 418.261,11
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) 1.722.614,93 2.940.514,45      2.Γραμμάτια πληρωτέα 117.507,96 180.119,83
11.Χρεώστες διάφοροι 64.738,98 62.837,06      2α.Επιταγές πληρωτέες(μεταχρ/νες) 148.127,77 260.826,76
2.417.408,87 3.566.872,51      3.Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρεώσεων 131,70 63.685,73
ΙV.Διαθέσιμα      4.Προκαταβολές πελατών 6.483,84 16.698,51
1.Ταμείο 3.254,34 8.720,10      5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 34.104,67 112.967,95
3.Kαταθέσεις όψεως & προθεσμίας 1.267.270,56 668.698,40      6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί 49.481,57 37.255,21
1.270.524,90 677.418,50     10.Μερίσματα πληρωτέα 7.833,51 7.833,51
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) 5.572.906,49 6.066.377,91     11.Πιστωτές διάφοροι 12.596,29 8.333,07
E.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ        Σύνολο υποχρεώσεων(ΓΙΙ) 567.271,96 1.105.981,68
 1.Έξοδα επομένων χρήσεων 5.595,00 2.277,13     Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
     2.Έξοδα χρήσεως δουλεuμένα 2.100,60 2.377,86
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 6.156.175,57 6.673.414,87      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 6.156.175,57 6.673.414,87
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακα στοιχεία 12.123,35 0,00 1.Δικαιούχοι αλλότριων περουσιακών στοιχείων 12.123,35 0,00  
Σημειώσεις : 1) H τελευταία αναπροσαρμογή των παγίων έγινε στη χρήση 2008 με βάση τον 2065/92      
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ    ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
                             ΠOΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ/ΝΗΣ
  ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως    Καθαρά αποτελέσματα(κέρδη)χρήσεως 38.490,91 332.064,27
 Κύκλος εργασιών(πωλήσεις) 4.105.896,92 4.389.864,49   (+):Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων 2.580.421,62 2.326.007,48
Μείον:Κόστος πωλήσεων 3.072.170,49 3.234.305,06 2.618.912,53 2.658.071,75
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη)εκμεταλλεύσεως 1.033.726,43 1.155.559,43
ΠΛΕΟΝ: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 516,02 185.613,41    Μείον:1.Φόρος εισοδήματος 11.437,18 68.782,85
ΣΥΝΟΛΟ 1.034.242,45 1.341.172,84             2. Λοιποί μη ενσ/νοι στο λειτουργικό κόστος 5.022,94 5.592,94
ΜΕΙΟΝ:1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 589.004,51 554.948,77    Κέρδη προς διάθεση 2.602.452,41 2.583.695,96
           3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 456.577,82 1.045.582,33 464.963,34 1.019.912,11
Μερικά αποτελέσματα(ζημίες/κέρδη) εκμεταλ/σεως -11.339,88 321.260,73
ΠΛΕΟΝ : 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα 45.549,15   28.737,28   Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
ΜΕΙΟΝ:3.Χρεωστικοί τόκοι&συναφή έξοδα 20.551,65 24.997,50 25.143,13 3.594,15     1.Τακτικό αποθεματικό 0,00 3.274,34
Ολικά αποτελέσματα(κέρδη)εκμεταλλεύσεως  13.657,62 324.854,88     8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο 2.602.452,41 2.580.421,62
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ:Έκτακτα αποτελέσματα 2.602.452,41 2.583.695,96
  1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 28.520,47 19.739,76
  2.'Εκτακτα κέρδη 0,00   149,99
  Μείον:
 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 3.687,18 24.833,29 12.680,36 7.209,39
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη) 38.490,91 332.064,27
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 50.801,20 181.704,90
          Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες
                    στο λειτουργικό κόστος 50.801,20 0,00 181.704,90 0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ)ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 38.490,91 332.064,27
Αθήνα,  15 Απριλίου 2013
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.              Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ              ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΒΑΝΗΣ
ΑΔΤ Ξ397938 ΑΔΤ Ν242621              ΑΔΤ Λ694499
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ.Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας <<ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΒΕΕ>> 
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις της  Εταιρείας ΄'ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Β.E.Ε. '', που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2012, την κατάσταση αποτελεσμάτων και
τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
● Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των
άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως  και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη
ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
● Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να
συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας,καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.Ο 
έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων,σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή 
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις 
εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις αλλά όχι με σκοπό την 
έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του  
εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για 
τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
● Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής:1) Στους λογαριασμούς απαιτήσεων περιλαμβάνονται επισφαλείς και σε καθυστέρηση ευρισκόμενες απαιτήσεις συνολικού ποσού 46.000€ περίπου για τις οποίες, κατά παρέκκλιση των 
λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη. Κατά την εκτίμησή μας για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους των 
απαιτήσεων αυτών έπρεπε να έχει σχηματιστεί, στην προηγούμενη χρήση, πρόβλεψη ποσού 42.000€. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων, τα Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσματα προηγούμενης 
χρήσης εμφανίζονται αυξημένα κατά 42.000 €. 2) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 
λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε 245.000 €, με συνέπεια να εμφανίζονται οι "Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία" μειωμένες και τα Ίδια Κεφάλαια αυξημένα κατά 245.000 €. 3) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2010 μέχρι 2012. Ως εκ τούτου τα 
φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και 
δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
● Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο ¨Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη", οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την 
οικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό
Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920. 
● Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
  Αθήνα, 27 Μαϊου 2013
     Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Δημήτριος Σκονδρογιάννης
Αρ Μ. ΣΟΕΛ 14671
Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Aρ Μ. ΣΟΕΛ 125